Regulamin sklepu internetowego

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.      Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2.      Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3.      Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4.      Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Eye For Fashion;

5.      Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem eyeforfashion.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

6.      Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

7.      Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy  "P and V" Sp. zo.o. ( Eye For Fashion)  a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

8.      Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

9.      Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

10.   Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

1.      Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem eyeforfashion.pl.

2.      Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.      Sklep internetowy Eye For Fashion, działający pod adresem eyeforfashion.pl, prowadzony jest przez "P and V" Sp. zo.o.,ul. Kard. A. Kakowskiego  14/33, 04-042  Warszawa, NIP: 532 15 59 357, REGON: 012801624, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzieł Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000132896.

4.      Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

·        zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

·        warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

·        zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

5.      Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: Internet Explorer (wersja 8.0 lub nowsza), Mozilla Firefox (wersja 22 lub nowsza) lub Google Chrome (wersja 27 lub nowsza). Minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli a także posiadanie konta poczty elektronicznej, działającej na dowolnym serwerze oraz dostępu do sieci Internet.

6.      W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

7.       Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa "P and V" Sp. zo.o. (Eye For Fashion) zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

8.      Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu eyeforfashion.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk."

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1.      Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu

Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

"P and V" Sp. zo.o. (Eye For Fashion) może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

·        podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

·        dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

·        dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez "P and V" Sp. zo.o.  (Eye For Fashion) za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię "P and V" Sp. zo.o. (Eye For Fashion).

Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody "P and V" Sp. zo.o. (Eye For Fashion)

2.      W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.      Klient zobowiązany jest w szczególności do:

·        korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

·        niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

·        korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

·        niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

·        korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla "P and V" Sp. zo.o.  (Eye For Fashion),

·        korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1.      W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową eyeforfashion.pl i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2.      Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3.      W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.      Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

5.      W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

6.      Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z  "P and V" Sp. zo.o. (Eye For Fashion) Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

7.      Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

8.      Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu eyeforfashion.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

9.      Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

V. Dostawa

1.      Realizujemy zamówienia na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia (teren Polski i wybrane kraje Unii Europejskiej).

2.      Dostawa zamówionych towarów realizowana jest za pośrednictwem:

Firma kurierska DPD

InPost (paczkomaty)

Paczka w Ruchu

Odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym

 

Koszty dostawy wynoszą: Kurier DPD (przedpłata) - 15 zł, Kurier DPD (pobranie) - 19 zł, Paczkomaty inPost (przedpłata) - 9 zł, Paczka w Ruchu (przedpłata) - 9 zł.  Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania zamówienia.

3.      Termin realizacji dostawy wynosi 2-3 dni robocze i liczy się od dnia złożenia przez Klienta zamówienia.

VI. Ceny i metody płatności

1.      Ceny towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

2.      Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

·        przelewem bankowym

·        za pobraniem

poprzez szybkie płatności Przelewy24

obciążenie następuje w momencie złożenia zamówienia

VII. Prawo odstąpienia od umowy

 

1.      Klient może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru - Asortymentu kupionego w sklepie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z zastrzeżeniem postanowień art. 33, art. 34 ust.2 i 35 ustawy o prawach konsumenta). 

       Aby skorzystać z parawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo ponformowac nas [proszę wpisać Paaństwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa nr telefonu i adres e-mail] o swojej decyzji odstąpienia od niniejszej umowy w drodze jednoznaczneo oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą na adres „P and V” Sp. zo.o. ul. Sikorskieo 127B,  05-420 Józefów, faksem lub drogą elektroniczną na adres e-mail: e-sklep@eyeforfashion.pl). Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy (Formularz Odstąpienia) , jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu od odstąpienia od umowy.

 

       Skutki odstąpienia od umowy

 W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w poniższych przypadkach:
•    umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
•    umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

2.      Wskazane w tym punkcie prawo odstąpienia dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do umów sprzedaży zawartych na odległość z konsumentem wg. przepisów Kodeksu Cywilnego i ustawy o prawach konsumenta.

 

3.      W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta Sklep przekaże Klientowi na adres e-mail podany w Zamówieniu, jeśli zamówienie było składane bez logowania lub adres e-mail podany w Koncie jeśli Zamówienie było składane z logowaniem, informację o dalszym postępowaniu oraz adres, na który należy odesłać Asortyment.

 

4.        Asortyment powinien zostać odesłany przez Klienta na adres podany przez Sklep z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami. Możliwe jest naruszenie opakowania w celu sprawdzenia czy otrzymany Asortyment jest zgodny z zawartą umową. Jednakże stopień ingerencji Klienta, w opakowanie nie może być bardziej dotkliwy niż w sytuacji, w której Klient miałby się z nim zapoznać w sklepie stacjonarnym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia przez Klienta deklaracji zwrotu.

 

5.        W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, jest ona uważana za niezawartą, a Sklep dokonuje zwrotu uiszczonej przez Klienta należności za Asortyment. Zwrotowi podlega także poniesiony przez Klienta koszt dostawy Asortymentu do Klienta oraz dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sklep).

 

6.        Prosimy zwrot kompletnego asortymentu w stanie niezmienionym,  chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, w szczególności celu zapoznania się z wyglądem Asortymentu, zbadania jego zgodności z umową (Zamówieniem). Klient powinien się liczyć z możliwością wykonania prawa odstąpienia i dokonywać tylko czynności zwykłego zarządu.

7.     Prawą odstąpienia od umowy nie przysługuje wobec:

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywiduaklizowanych potrzeb.

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zappieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze wzgledu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

9.                Zwrot płatności nastąpi tą samą formą płatności, którą wybrał Klient podczas składania Zamówienia w przypadku płatności w systemie Przelewy24, natomiast w przypadku tradycyjnego przelewu i za pobraniem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy w wypełnionym Formularzu Zwrotu. 

10.           Jeśli cena lub jej część została uiszczona przy pomocy rabatów zgromadzonych na Koncie, Klientowi zostanie zwrócona ta część ceny, która faktycznie została przez niego uiszczona, a rabat zostanie ponownie ujawniony w ramach Konta, z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności zwracany jest zawsze rabat wykorzystany w danym Zamówieniu. W przypadku zwrotu należności, punkty naliczone w ramach Programu Lojalnościowego za to Zamówienie zostaną odjęte.

11.             Jeśli cena lub jej część została uiszczona przy pomocy jednorazowego kodu rabatowego, Klientowi zostanie zwrócona ta część ceny, która faktycznie została przez niego uiszczona, a ponowne użycie jednorazowego kodu rabatowego przy kolejnym zamówieniu nie będzie już możliwe.

12.             W przypadku przekroczenia przez Klienta terminów dotyczących odstąpienia od umowy, Sklep odeśle Klientowi zwrócony Asortyment na jego koszt.

13.             Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Asortymentu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza wskazany w ust. 5.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

1.               "P and V" Sp. zo.o.   (Eye For Fashion) jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

2.                Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: "P and V" Sp. z o.o., Sikorskiego 127 B, 05-420, Józefów, e-sklep@eyeforfashion.pl. "P and V" Sp. z o.o.  (Eye For Fashion) zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

3.                "P and V" Sp. zo.o. (Eye For Fashion) jest producentem wybranych Towarów dostępnych w Sklepie. "P and V" Sp. zo.o.  (Eye For Fashion) nie ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru. W odniesieniu do Towarów, których producentem nie jest "P and V" Sp. zo.o.  (Eye For Fashion), producent może ponosić niezależną odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej wydanej przez producenta. Jeśli dokument gwarancyjny producenta przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1.                 "P and V" Sp. zo.o. (Eye For Fashion) podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2.                Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić  "P and V" Sp. z o.o. (Eye For Fashion) o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3.                Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: "P anad V" Sp. z o.o., Sikorskiego 127 B, 05-420, Józefów, e-sklep@eyeforfashion.pl

4.                W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5.                "P and V" Sp. z o.o. (Eye For Fashion) zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

X. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.              Informujemy, że Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń:

2.      Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych/miejskich rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

3.      Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

XI. Postanowienia końcowe

1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy  "P and V" Sp. z o.o. ( Eye For Fashion)

XII. Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady pobierania i gromadzenia oraz przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez Sklep internetowy Eye For Fashion, prowadzony pod adresem eyeforfashion.pl (zwana dalej Witryną) przez "P and V" Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Kard. A. Kakowskiego  14/33, 04-042  Warszawa (zwany dalej Sklepem Internetowym).

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje w tym celu wszelkie niezbędne działania.

Jakie dane Sklep internetowy pobiera w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?
Sklep internetowy nie pobiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach, o których mowa poniżej, podczas samego korzystania z Witryny.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez Sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.

W ramach Witryny stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

Sklep internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookies w następujących celach:

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Sklep Internetowy informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Witryny. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Oprócz plików cookies Sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę.

Jakie dane pobiera Sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?
Sklep internetowy będzie od Państwa pobierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu e-mail wskazanego poniżej.

Marketing Sklepu internetowego
O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów Sklepu internetowego. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Udostępnienie informacji

Sklep internetowy nie przekazuje danych żadnym odbiorcom w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Sklep internetowy może powierzyć Państwa dane na podstawie stosownej umowy powierzenia, zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych,  partnerom biorącym udział w realizacji zamówień, wśród nich tym, za pomocą których Sklep realizuje zobowiązania jak np. firmy kurierskie, operatorzy systemów płatności lub firmy obsługujące reklamacje. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa

Środki techniczne i Państwa obowiązki
Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa z prośbą o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?
Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem e-mail wskazanym poniżej.

Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem e-mail wskazanym poniżej.

Funkcja „Oceń później”
Istnieje możliwość ocenienia Sklepu internetowego po złożonym zamówieniu za pomocą funkcji „oceń później” poprzez wyrażenie zgody o następującej treści: „Tak, chciał(a)bym skorzystać z opcji „Oceń później”. Proszę Trusted Shops o przypomnienie mi o możliwości dodania opinii za pośrednictwem wiadomości e-mail, która zostanie mi wysłana po kilku dniach”. Jeśli otrzymana zostanie powyższa, wyraźna zgoda na przesłanie przypomnienia, Państwa adres e-mail zostanie za pośrednictwem systemu opinii Trusted Shops przekazany firmie Trusted Shops GmbH z siedzibą przy Subbelrather Str 15c, 50823 Kolonia (www.trustedshops.pl). Celem przekazania adresu jest wysłanie po upływie określonego czasu przypomnienia o możliwości dodania opinii o usłudze. Niniejsza zgoda może być w każdej chwili odwołana ze skutkiem na przyszłość (np. poprzez wysłanie wiadomości na email: serwis@trustedshops.pl).

Inne strony internetowe
W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Pytania i zastrzeżenia
Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa kierowane do:

e-sklep@eyeforfashion.pl

 a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.