Zapisz się na newsletter
Zadzwoń i zamów: +48 888 88 44 88 E-mail e-sklep@eyeforfashion.pl
menu
keyboard_backspace Menu

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności została opracowana w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1.  Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy www.eyeforfashion.pl, zwanym dalej „Sklepem Internetowym” jest „P and V” Sp. z o.o., ul. Kard. A. Kakowskiego  14/33, 04-042  Warszawa, NIP: 532 15 59 357, REGON: 012801624, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 132896.

WYMÓG PODANIA I KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe kupujących:
 1. nazwisko i imię,
 2. adres zamieszkania,
 3. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
 4. adres poczty elektronicznej,
 5. numer telefonu.
 1. Podanie danych osobowych określonych w pkt 2 nie jest wymogiem ustawowym i jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia z Administratorem umowy sprzedaży, zwanej dalej „Umową”. Jeżeli kupujący nie poda tych danych, wówczas nie dojdzie do zawarcia Umowy.
 2. W czasie obowiązywania Umowy, Administrator może wejść w posiadanie innych danych kupującego, np. numeru IP, którym posługuje się kupujący lub dot. korzystania przez kupującego z określonej sieci teleinformatycznej, oprogramowania lub urządzeń końcowych, jak również sposobu korzystania z witryny internetowej Administratora.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza dane osobowe kupujących w następujących celach:
 1. zawarcie i wykonanie łączącej strony Umowy, w szczególności zapewnienie należytej jakości usług i rozpatrywanie reklamacji,
 2. wypełnienie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w szczególności wystawianie i przechowywanie faktur oraz innych dokumentów księgowych,
 3. dochodzenie roszczeń i obrona przeciwko nim,
 4. wykrywanie i zapobieganie nadużyciom,
 5. marketing bezpośredni,
 6. tworzenie analiz i statystyk, na potrzeby własne Administratora, w szczególności raportowanie, badania marketingowe i rynkowe, planowanie rozwoju usług, badanie preferencji i zachowań kupujących, na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora,
 7. określonych w pkt 5e i f po ustaniu Umowy - za zgodą kupującego,
 8. przekazania osobom trzecim - za zgodą kupującego, w zakresie i celu objętym tą zgodą.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych kupujących w celu określonym:
 1. w pkt 5a - stanowi art. 6 ust. 1 b RODO (wykonanie Umowy),
 2. w pkt 5b - stanowi art. 6 ust. 1 c RODO (obowiązek prawny),
 3. w pkt 5c-f - stanowi art. 6 ust. 1 f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora),
 4. w pkt 5g i h - stanowi art. 6 ust. 1 a RODO (zgoda kupującego).

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator będzie przechowywał dane osobowe przetwarzane w celu określonym:
 1. w pkt 5a - przez czas trwania Umowy i rozliczeń po jej zakończeniu,
 2. w pkt 5b - przez czas, w którym nakazują to Administratorowi przepisy prawa,
 3. w pkt 5c i d - do momentu przedawnienia się roszczeń wynikających z Umowy,
 4. w pkt 5e i f - przez czas trwania Umowy,
 5. w pkt 5g i h - do momentu odwołania zgody przez kupującego.
 1. Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną Administrator może przetwarzać tylko te dane osobowe usługobiorców, które są:
 1. niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,
 2. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora - za zgodą usługobiorcy,
 3. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi,
 4. dopuszczone do przetwarzania na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub umowy.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator nie przekazuje danych osobowych kupujących osobom trzecim, chyba że uzyska na to uprzednią, wyraźną zgodę kupującego lub jeżeli prawo lub obowiązek przekazania tych danych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Administrator powierza dane osobowe kupujących następującym podmiotom przetwarzającym:
 1. świadczącym w imieniu Administratora usługi marketingowe i reklamowe,
 2. obsługującym systemy teleinformatyczne Administratora,
 3. świadczącym Administratorowi usługi pocztowe, kurierskie, płatnicze, audytorskie, pomoc prawną i księgową.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

DO PAŃSTW TRZECICH I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

 1. Dane osobowe kupujących nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

PRAWA KUPUJĄCYCH

 1. Kupującemu  przysługują następujące uprawnienia:
 1. prawo żądania dostępu do swoich danych tj. uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe go dotyczące,
 2. prawo do sprostowania danych tj. żądania sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe,
 3. prawo żądania usunięcia jego danych osobowych,
 4. prawo żądania ograniczenia jego danych osobowych,
 5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 6. prawo do przenoszenia danych.
 1. Zakres każdego z uprawnień określonych w pkt 12 oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 2. Kupujący może skorzystać z uprawnień określonych w pkt 12, kontaktując się z Administratorem pisemnie lub wysyłając wniosek na adres poczty elektronicznej podany w pkt 1.

PRAWO COFNIĘCIA ZGODY

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych kupującego odbywa się na podstawie jego zgody, kupujący ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem.

PROFILOWANIE

 1. W celach określonych w pkt 5c-f Administrator może dokonywać zautomatyzowanej analizy danych kupujących i opracowania przewidywań na temat ich preferencji lub przyszłych zachowań. Profilowanie może w szczególności służyć do analiz i prognoz osobistych preferencji lub zainteresowań kupujących. Takie działanie Administratora nie będzie wywoływało w stosunku do kupujących żadnych skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wpływało na ich sytuację.

PLIKI COOKIES

1. W celach określonych w pkt 5c-f Administrator może stosować tzw. pliki cookies. Są to małe pliki tekstowe, umieszczane na urządzeniu końcowym kupującego, w oparciu o które gromadzone są informacje, które pozwalają w szczególności zidentyfikować urządzenie końcowe kupującego, jego numer IP i stosowaną przez kupującego przeglądarkę.

2. Kupujący może tak ustawić swoją przeglądarkę, dzięki odpowiednim, dostępnym w niej opcjom, aby wyłączyć automatyczną instalację cookies, uniemożliwić ich stosowanie lub usunąć je ze swojego urządzenia końcowego. Procedura obsługi plików cookies różni się w zależności od używanej przeglądarki.

3. Pliki cookies dzielą się na:

 • - tymczasowe (sesyjne) - pliki tymczasowo znajdujące się w pamięci przeglądarki, które pozostają w niej do momentu zakończenia sesji,
 • - stałe - pliki pozostające w pamięci przeglądarki tak długo, jak pozwalają na to wybrane przez kupującego ustawienia przeglądarki,
 • - własne - pliki zarządzane przez Administratora,
 • - zewnętrzne - pliki zarządzane przez osoby trzecie,
 • - konfiguracyjne - pliki związane z poruszaniem się po stronach serwisu internetowego Administratora, zwanego dalej „Serwisem” i zapewniające prawidłową po nim nawigację. Pozwalają w szczególności śledzić wybory dokonane przez kupującego (wybór języka, rozmiar używanej czcionki), rozpoznać komputer lub urządzenie mobilne, z którego korzysta kupujący i zarządzać sesją przeglądania,
 • - niezbędne - pliki, bez których korzystanie z Serwisu jest niemożliwe,
 • - analityczne - pliki wykorzystywane w celach statystycznych i analitycznych,
 • - reklamowe - pliki wykorzystywane w celach reklamowych np. w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam.

4. W Serwisie stosowane są pliki cookies wymienione w Załączniku nr 3.

5. Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych przez Wirtualną Polskę znajdują się w polityce prywatności Wirtualnej Polski.

SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

 1. Kupujący ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

ZABEZPIECZNIE DANYCH OSOBOWYCH KUPUJĄCYCH

 1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, mające na celu ochronę danych osobowych kupujących przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Prawa dostępu do danych osobowych kupujących zostały w restrykcyjny sposób ograniczone tak, aby informacje te nie znalazły się w rękach osób nieuprawnionych.

ZAŁĄCZNIK NR 3
WYKAZ COOKIES

eyeforfashion.pl  – cookies własne

Nazwa

Typ

rodzaj

Dane które gromadzi

Funkcje

ci_session

Stałe

Konfiguracyjne

Adres IP, losowy unikalny identyfikator przeglądarki, identyfikator wersji przeglądarki

Umożliwia prawidłowe działanie serwisu

popup

Stałe

Konfiguracyjne

Suma kontrolna

Informacja czy zostało wyświetlone okienko zapisu na newsletter

modalNlHistory

Stałe

Konfiguracyjne

Suma kontrolna

Informacja o tym czy użytkownik zamknął okno z zachętą na zapis do NL

cookie

Stałe

Konfiguracyjne

Wartość numeryczna

Informacja czy zostało wyświetlone okienko z informacją o ciasteczkach

 

 

 

 

 

eyeforfashion_session

Stałe

 

Konfiguracyjne

Zawiera informacji o adresie IP, typie przeglądarki, czas ostatniej aktywności i unikalny kod sesji

Zapisanie informacji o trwającej sesji

cookiePolicyAccept

Stałe

Konfiguracyjne

zapisuje tylko wartość true gdy ktoś kliknie w cookieBar (akceptacja polityki cookie)

Zapis informacji czy ktoś kliknął w cookieBar

 

eyeforfashion.pl – cookies zewnętrzne:

Nazwa

Typ

Rodzaj

Źródło

Zasady stosowania

__lc_vv

Sesja

Marketingowy

livechatinc.com

Wersja LiveChat (zastosowanie wewnętrzne).

__livechat_lastvisit

Stałe

Marketingowy

livechatinc.com

Sprawdza ostatnią wizytę użytkownika.

__livechat

Stałe

Marketingowy

livechatinc.com

Zawiera informacje o odwiedzających Twoją witrynę.

main_window_timestamp_0

Sesja

Marketingowy

livechatinc.com

Synchronizuje komunikację między otwartymi oknami czatu.

main_window_timestamp

Sesja

Marketingowy

livechatinc.com

Synchronizuje komunikację między otwartymi oknami czatu.

message_text

Sesja

Marketingowy

livechatinc.com

Zachowuje tekst zapisany w polu tekstowym.

notification[status_ping]

Sesja

Marketingowy

livechatinc.com

Plik cookie czatu na żywo.

recent_window

Sesja

Marketingowy

livechatinc.com

Informuje o ostatniej stronie, na której był użytkownik.

__lc.visitor_id.*

Stałe

Marketingowy

livechatinc.com

Ta nazwa pliku cookie jest powiązana z oprogramowaniem dostarczonym przez LiveChat Inc., które pozwala właścicielom witryn na rozmowę z odwiedzającymi na swojej stronie. Źródłem nazwy pliku cookie jest __lc.visitor_id. a następnie unikalny siedmiocyfrowy numer, który jest identyfikatorem odwiedzającego. Plik cookie pozwoli aplikacji rozpoznać powracającego użytkownika do witryny.

lc_sso*

Stałe

Marketingowy

livechatinc.com

Plik cookie czatu na żywo.

lc_window_state

Sesja

Konfiguracyjne

livechatinc.com

Sprawdza stan okna rozmowy (zminimalizowany / zmaksymalizowany).

IfPageOpened

Stałe

Konfiguracyjne

leadreactor.io

Plik cookie do wyświetlenia widżetu szybkiego kontaktu na żywo

widgetShowed

Stałe

Konfiguracyjne

leadreactor.io

Plik cookie do wyświetlenia widżetu szybkiego kontaktu na żywo

__utma

Stałe

Analityczny

Google Analytics

Plik używany jest do rozróżniania użytkowników i sesji. Plik odświeża się za każdym razem, gdy dane wysyłane są do Google  Analytics.

__utmb

Stałe

Analityczny

Google Analytics

Plik używany jest do ustalania nowych użytkowników i sesji. Plik odświeża się za każdym razem, gdy dane wysyłane są do Google  Analytics.

__utmc

Sesja

Analityczny

Google Analytics

Plik używany jest do ustalania, czy użytkownik wykonał nową sesję/wizytę. Plik nie jest używany w ga.js.

__utmt

Stałe

Analityczny

Google Analytics

Plik używany jest do kontrolowania liczby odpytań przeglądarki użytkownika do serwera.

__utmz

Stałe

Analityczny

Google Analytics

Plik przechowuje informację o źródle lub kampanii, dzięki której użytkownik trafił na stronę.

_gat_gtag_UA_*

Stałe

Analityczny

Google Analytics

Plik używany jest do kontrolowania liczby odpytań przeglądarki użytkownika do serwera.

_ga

Stałe

Analityczny

Google Analytics

Plik używany jest do rozróżniania użytkowników.

_gid

Stałe

Analityczny

Google Analytics

Plik używany jest do rozróżniania użytkowników.

_hjIncludedInSample

Sesja

Analityczny

www.hotjar.com

Plik zbiera informację o tym, czy użytkownik jest dołączony do próbki, która służy do generowania lejków sprzedażowych.

zttpvc

Stałe

Analityczny

ad.zanox.com

Set when you see an advertisement. Stores an ID for the website that shows the advertisement and the time you saw the advertisement.

ztvc

Stałe

Analityczny

www.zanox-affiliate.de

Cookie expires at the end of the session when you close your browser*.

*(depending on the browser)

Example: 5C331993S2271596517536436224T

zptpvc

Stałe

Analityczny

www.zanox-affiliate.de

Set when you see an advertisement. Stores an ID for the website that showed the advertisement and the time you saw the advertisement.

zpvc

Stałe

Analityczny

www.zanox-affiliate.de

Cookie expires after a maximum of 90 days.

ztcc

Stałe

Analityczny

www.zanox-affiliate.de

Set when you click on one of our links. Stores IDs for referring website, advertisement on which you clicked, group of advertisements to which the advertisement belongs, time you clicked on it, ID for the type of advertisement and any reference the referring site adds to the click.

 

Cookie expires at the end of the session when you close your browser*.

*(depending on the browser)

Example: 5C331993S2271596517536436224T

zcc

Stałe

Analityczny

www.zanox-affiliate.de

Set when you click on one of our links. Stores IDs for referring website, advertisements on which you clicked, group of advertisements to which the advertisement belongs, time you clicked on it, ID for the type of advertisement and any reference the referring site adds to the click.

 

Expires after a maximum of one year. For the correct allocation of the success of an advertising material and the corresponding billing services, clicks are taken into consideration for a maximum of 90 days.

 

Example: 5C331993S2271596517536436224T

bId

Stałe

Analityczny

awin1.com

Sets a browser-specific ID to identify a new click on the same browser. Cookie expires after one year.

aw

Stałe

Analityczny

awin1.com

(The cookie name will be different for each Advertiser, but will be the letters 'aw' followed by an id to represent the Advertiser, e.g. aw1001)

Set when you click on one of our links. Stores IDs for referring website, advertisement on which you clicked, group of advertisements to which the advertisement belongs, time you clicked on it, ID for the type of advertisement, ID for the product and any reference the referring site adds to the click.

 

Expiry varies depending on the Advertiser and the referring website, but typically will be 30 days.

AWSESS

Stałe

Analityczny

awin1.com

Set when you see an advertisement and used to help us make sure we don't keep showing you the same advertisement.

An ID for the advertisement you have seen.

Expires at the end of the session, when you close your browser.

awpv

Stałe

Analityczny

awin1.com

(The cookie name will be different for each Advertiser, but will be the letters 'awpv' followed by an id to represent the Advertiser, e.g. awpv1001)

Set when you see an advertisement. Stores an ID for the website that showed the advertisement and the time you saw the advertisement.

 

Expiry varies depending on the Advertiser, but is typically 24 hours.

Set when you click on one of our links. Stores IDs for referring website, advertisement on which you clicked, group of advertisements to which the advertisement belongs, time you clicked on it, ID for the type of advertisement, ID for the product and any reference the referring site adds to the click.

 

Expiry varies depending on the Advertiser and the referring website, but typically will be 30 days.

_aw_m_

Stałe

Analityczny

awin1.com

(The cookie name will be different for each Advertiser, but will be the characters '_aw_m_' followed by an id to represent the Advertiser, e.g. _aw_m_1001)

Set when you click on one of our links. Stores IDs for referring website, advertisement on which you clicked, group of advertisement s to which the advertisement belongs, time you clicked on it, ID for the type of advertisement, ID for the product and any reference the referring site adds to the click.

 

Expiry varies depending on the Advertiser and the referring website, but typically will be 30 days.

zpsc

Stałe

Analityczny

zanox.com

Identifies the logged in user when navigating in the user interface. Cookie expires after one year.

ztsc

Stałe

Analityczny

zanox.com

Identifies the logged in user when navigating in the user interface. Cookie expires when the browser is closed.

zxlc

Stałe

Analityczny

zanox.com

Records the language settings of the logged in user during his session. Cookie expires after one year.

AWINSESSID, DARWINSESSIONID

Stałe

Analityczny

ui.awin.com

*.awin.com

*.zanox.com

Set when you log in to our website, used to keep you logged in. Stores a unique id for your current session and expires when you close your browser.

darwinLocale

Stałe

Analityczny

marketplace.zanox.com

Used to store your language and other localisation preferences in a string that represents your region and language, i.e. en_GB. Cookie expires after one year.

serialised_adspace

Stałe

Analityczny

marketplace.zanox.com

Stores the user-selected ad space ID and expires when you close your browser.

JSESSIONID

Stałe

Analityczny

zanox.com advertiser.zanox.com

*.zanox.com

publisher.zanox.com

Detects a logged-in user during his session in the UI and expires when you close your browser.

darwinLocale

Stałe

Analityczny

marketplace.zanox.com

Records the chosen language settings of the user.

zx_advertiser_stats_report_type

Stałe

Analityczny

advertiser.zanox.com

Records the preferred reporting settings of the user.

*

Stałe

Analityczny

publisher.zanox.com

Technical Session Cookie for load balancing purposes, expires at the end of the session when you close your browser.

name of the cookie may vary, depending on the connection

Stałe

Analityczny

publisher.zanox.com

Technical Session Cookie for load balancing purposes, expires at the end of the session when you close your browser.

wiki_sw_session

Stałe

Analityczny

*.awin.com

Used to authenticate users of the Affiliate Window wiki. Stores a unique ID for your current session. Expires after 30 days.

wiki_sw_Token

Stałe

Analityczny

awin.com

Used to authenticate users of the Affiliate Window wiki. Stores a unique ID for your current session. Expires after 30 days.

wiki_sw_UserID

Stałe

Analityczny

wiki.awin.com

Used to authenticate users of the Affiliate Window wiki. Stores a unique ID for your current session. Expires after 30 days.

wiki_sw_LoggedOut

Stałe

Analityczny

wiki.awin.com

Used to authenticate users of the Affiliate Window wiki. Stores a unique ID for your current session. Expires after 30 days.

wiki_sw_UserName

Stałe

Analityczny

wiki.awin.com

Stores the username, expires after 30 days.

sessionRedirect

Stałe

Analityczny

ui.awin.com

Stores last visited URL before session expiration to redirect you back to it at your next login.

lastAwinMerchantVisited

Stałe

Analityczny

ui.awin.com

Stores the ID of the last visited Advertiser/Merchant. Expires at the end of the session, when you close your browser.

exponea

Stałe

Analityczny

Exponea.com

Process the following data for the purposes of website’s personalization, browsing experience optimalisation, analyzing your website’s behavior and delivering relevant offers. Browser/device/OS information; and browsing behavior (page loads, product views, catefory views, adding items to carts, purchases)

 

 

shopping_basket Mój koszyk
favorite_border Ulubione