Zapisz się na newsletter
Zadzwoń i zamów: +48 888 88 44 88 E-mail e-sklep@eyeforfashion.pl
menu
keyboard_backspace Menu

Regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.  Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy www.eyeforfashion.pl, zwanym dalej „Sklepem Internetowym” jest „P and V” Sp. z o.o., ul. Kard. A. Kakowskiego  14/33, 04-042  Warszawa, NIP: 532 15 59 357, REGON: 012801624, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 132896.
 2. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-sklep@eyeforfashion.pl i telefonu: +48 888 88 44 88

II. PROCEDURA ZAWIERANIA, UTRWALANIA I UDOSTĘPNIANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Umieszczenie na witrynie Sklepu Internetowego określonego towaru wraz
  z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla kupujących do składania ofert.
 2. Zamówienie zostaje złożone przez kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego za określoną tam cenę. Oferta złożona telefonicznie lub w postaci elektronicznej wiąże kupującego, jeżeli Sklep Internetowy niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
 3. Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła kupującemu. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane stron umowy, główne cechy zamówionego towaru, łączną cenę wraz ze sposobem i terminem jej zapłaty, miejsce, sposób i koszty dostawy. Do wiadomości dołączony jest Regulamin z Załącznikami.
 4. Sklep Internetowy zapewnia kupującemu możliwość skorygowania ewentualnych błędów w składanym zamówieniu, jego zmiany lub anulowania, aż do momentu zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez kupującego, kupujący powinien zawiadomić Sklep Internetowy o zauważonych rozbieżnościach. Sklep Internetowy bez zbędnej zwłoki prześle kupującemu skorygowaną treść umowy sprzedaży.
 5. Sklep Internetowy potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając kupującemu kolejną wiadomość e-mail. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez kupującego następuje zawarcie umowy sprzedaży.
 6. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim.
 7. Treść umów sprzedaży jest każdorazowo utrwalana i przechowywana  w wersji elektronicznej w systemie teleinformatycznym Sklepu Internetowego. Treść umowy sprzedaży udostępniana jest kupującemu w wiadomości e-mail, w której Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia.

III. SPOSÓB I TERMINY ZAPŁATY CENY

 1. Ceny towarów umieszczone na witrynie Sklepu Internetowego są cenami brutto
  i zawierają, podatki – w tym podatek VAT.
 2. Sklep internetowy zapewnia kupującym następujące sposoby zapłaty:
  - zapłata przelewem tradycyjnym - Wybierając opcję „przelew tradycyjny”, kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności na rachunek bankowy EyeForFashion podany w mailowym Potwierdzeniu zamówienia w terminie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia. Brak otrzymania płatności w wymienionym terminie spowoduje anulowanie zamówienia. Prosimy dokonywać płatności za pośrednictwem przelewu bankowego na rachunek Sprzedającego podając numer zamówienia w tytule przelewu. Właścicielem rachunku jest firma P & V Sp. z o.o., bank mBank, nr konta: PL 67 1140 2004 0000 3502 8348 4419. W przypadku zlecenia przelewu bezpośrednio na numer rachunku Sklepu internetowego, standardowy termin realizacji zamówienia wydłuża się do momentu zaksięgowania wpłaty, a Kupujący zobowiązany jest dokonać zapłaty w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
  - zapłata przelewem elektronicznym lub karta płatniczą - forma płatności obsługiwana przez PayPro S.A. (Przelewy 24),
  - zapłata gotówką za pobraniem.

IV. KOSZTY, SPOSÓB I TERMIN DOSTAWY

 1. W sklepie internetowym są dostępne następujące sposoby dostawy towarów:
  - przesyłka kurierska - Firma kurierska DPD, InPost (paczkomaty), Paczka w Ruchu,
  - odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym.
 2. Termin dostawy wynosi od 2 do 3 dni roboczych.
 3. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa kupujący. Szczegółowe koszty i terminy dostawy są uzależnione od wagi i wielkości przesyłki i podane są przy każdym towarze na witrynie Sklepu Internetowego oraz w koszyku, na każdym kroku składania zamówienia.
 4. W razie wykrycia naruszenia przesyłki przed jej wydaniem, Kupujący powinien postępować zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zażądać od dostawcy protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jeżeli już po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie przesyłki nie dające się zauważyć przy odbiorze, Kupujący powinien w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki zawiadomić o nich dostawcę.

V. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZASADY ZWROTU ZAKUPIONEGO TOWARU

 1. Kupujący-konsument, który zawarł umowę sprzedaży ze Sklepem Internetowym, może w terminie 30 dni odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i 4 art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Kupujący-konsument nie może odstąpić od umowy w przypadkach wskazanych w art. 38 ust. 5 i 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Termin do odstąpienia od umowy, o której mowa w pkt 1 wygasa po upływie 30 dni od dnia wejścia w posiadanie ostatniej z rzeczy, w którym kupujący-konsument lub osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez kupującego-konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, kupujący-konsument musi poinformować Sklep Internetowy o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży, w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres Sklepu Internetowego, lub pocztą elektroniczną na adres e-sklep@eyeforfashion.pl
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby kupujący-konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sklep Internetowy zwraca kupującemu-konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez kupującego-konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep Internetowy został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 7. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez kupującego-konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że kupujący-konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku kupujący-konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Kupujący-konsument powinien odesłać lub przekazać zwracaną rzecz na adres Sklepu Internetowego niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 30 dni od dnia, w którym poinformował Sklep Internetowy o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli kupujący-konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 30 dni.
 10. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży kupujący-konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy i odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Konsument pokrywa wszelkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).

VI. REKLAMACJE

 1. Sklep Internetowy jest obowiązany do dostarczenia zakupionego towaru bez wad i jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Zgodnie z art. 556[1] § 1 Kodeksu cywilnego wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli: 1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; 2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; 3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; 4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 3. Jeżeli kupującym jest konsument, na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.
 4. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.
 5. Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
 6. Zgodnie z art. 556[3] Kodeksu cywilnego sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).
 7. Sklep Internetowy odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym nie jest konsument, odpowiedzialność Sklepu Internetowego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.
 8. Kupujący mogą składać reklamacje dot. zakupionych towarów jeżeli mają one wadę fizyczną lub prawną. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sklep Internetowy na zasadach określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
 9. Reklamacja może w szczególności zostać wniesiona pisemnie na adres Sklepu Internetowego lub wysłana w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej e-sklep@eyeforfashion.pl
 10. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sklepu Internetowego dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu.
 11. Sprzedawane towary mogą być objęte gwarancją producenta, importera lub dystrybutora. O ile na dany towar została udzielona gwarancja, jej treść (warunki gwarancji) zostały umieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 12. Obowiązki gwaranta mogą w szczególności polegać na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy bądź jej naprawie oraz zapewnieniu innych usług. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
 13. Kto wykonuje uprawnienia wynikające z gwarancji, powinien dostarczyć rzecz na koszt gwaranta do miejsca wskazanego w gwarancji lub do miejsca, w którym rzecz została wydana przy udzieleniu gwarancji chyba, że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady. Gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono – niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji, oraz dostarczyć mu rzecz na swój koszt do miejsca wskazanego w zdaniu poprzednim.

VII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Kupujący-konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Należą do nich:
  - Mediacja - prowadzona przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich zamiejscowe oddziały. Prowadzi się ją na wniosek kupującego-konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej. Postępowanie mediacyjne jest bezpłatne – oprócz ewentualnych kosztów rzeczoznawców. Mediacja jest dobrowolna, tzn. muszą na nią wyrazić zgodę obie strony umowy.
  - Stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy WIIH - sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług. Postępowanie jest bezpłatne, za wyjątkiem ewentualnych kosztów rzeczoznawców. Mają dobrowolny charakter tzn. na poddanie sprawy rozstrzygnięciu sądu polubownego muszą wyrazić zgodę obie strony umowy.
  - Miejscy (powiatowi) rzecznicy konsumentów - mający siedziby w miejscowościach,
  w których znajdują się są starostwa powiatowe lub urzędy miasta na prawach powiatu. Do ich zadań należy w szczególności zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.
  - Platforma ODR - punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, służący pozasądowemu rozstrzyganiu sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych, umieszczony pod adresem internetowym:
  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

  Szczegółowe informacje na temat zasad dostępu do procedur pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zostały umieszczone na witrynie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pod adresem internetowym https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

 
VIII. POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT oraz faktur korygujących
  w formie elektronicznej - jako pliki w formacie pdf - na wskazany w złożonym zamówieniu adres poczty elektronicznej.
 2. Sklep Internetowy ma prawo do organizowania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Szczegółowe warunki tych akcji każdorazowo określają ich regulaminy. Do sprzedaży w akcjach promocyjnych oraz wyprzedażach przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności ich wpływu do sklepu internetowego, aż do wyczerpania zapasów objętych daną akcją promocyjną lub wyprzedażą. Poszczególne akcje promocyjne oraz wyprzedaże w Sklepie Internetowym nie łączą się, chyba że regulamin danej akcji promocyjnej lub wyprzedaży stanowi inaczej.

IX. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
        Zasady przetwarzania danych osobowych kupujących określone zostały w Polityce Prywatności, stanowiącej  
        Załącznik nr 2 do Regulaminu.

X. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM PRZEZ SKLEP INTERNETOWY USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy, niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Sklep Internetowy nieodpłatnie udostępnia usługobiorcom niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, także w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługują się usługobiorcy. W szczególności usługobiorcy mogą bez jakichkolwiek ograniczeń pobierać Regulamin ze strony www.eyeforfashion.pl . jako plik w formacie html, zapisywać Regulamin na posiadanych nośnikach pamięci oraz wydrukować go w dowolnej ilości egzemplarzy.
 3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy są następujące:
  - zawieranie umów sprzedaży on-line – w zakresie towarów sprzedawanych przez Sklep Internetowy,
  - przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne
  - otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji, przebieg realizacji zamówienia, zwraca się o
  - wystawienie opinii, komentarzy i ocen,
  - newsletter – zapisanie się do listy obiorców jest dobrowolne,
  - dodawanie opinii, komentarzy i ocen – kupujący może dodać opinię lub komentarz do swojej transakcji.

 4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep Internetowy są następujące:
  - połączenie z siecią Internet,
  - przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie urządzenia końcowego dokumentów hipertekstowych (HTML)
  - adres poczty elektronicznej.

 5. Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorców treści o charakterze bezprawnym.
 6. Warunki i tryb zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną:
  - w zakresie umowy sprzedaży on-line oraz umowy o świadczenie usługi przesyłania wiadomości e-mail, w których Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji, przebieg realizacji zamówienia, zwraca się o wystawienie opinii, komentarzy i ocen - określone zostały w pkt II Regulaminu,
  - w zakresie usługi „newsletter” zawarcie umowy następuje z chwilą zapisania się usługobiorcy do listy obiorców,
  - w zakresie usługi dodawania opinii, komentarzy i ocen zawarcie umowy następuje z chwilą ich dodania przez usługobiorcę.

 7. Warunki rozwiązywania umów sprzedaży on-line określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W przypadku umowy o świadczenie usługi przesyłania wiadomości e-mail, w których Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji, przebieg realizacji zamówienia, zwraca się o wystawienie opinii, komentarzy i ocen, usługi „newsletter” oraz usługi dodawania opinii, komentarzy i ocen, usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczna w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, informując o tym Sklep Internetowy za pomocą wiadomości e-mail.
 8. Sklep Internetowy niniejszym określa tryb postępowania reklamacyjnego dot. usług świadczonych drogą elektroniczną:
  - Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy,
  - Reklamacja może zostać wysłana pocztą elektroniczną na adres: e-sklep@eyeforfashion.pl lub wniesiona pisemnie na adres Sklepu Internetowego. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy i wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie.
  - Sklep Internetowy dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.
  - O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji Sklep Internetowy zawiadomi usługobiorcę niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.

 9. Sklep Internetowy informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest, by usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.
 10. Sklep Internetowy informuje, że na zasadach określonych w Polityce Prywatności, wprowadza cookies, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się usługobiorca.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sklep Internetowy zapewnia, że w każdym momencie na witrynie internetowej znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin.
 2. W wypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu  obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 3. Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
 4. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 5. Regulamin stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie prawnoautorskiej.
 6. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny, a jeżeli kupującym nie jest konsument - sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu Internetowego.
   

ZAŁĄCZNIK NR 1
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

                                                                                       „P AND V” SP. Z O.O.

                                                                                       UL. SIKORSKIEGO 127 B

                                                                                       05-420 JÓZEFÓW

 

            Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) o świadczenie następującej usługi(*) ……………………………………………………………………………………

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data
Numer Zamówienia/Faktury VAT(**)
Nazwa zwracanego towaru:(**)
Numer kontaktowy:(**)
Numer rachunku bankowego: (**)
(*) Niepotrzebne skreślić
(**) Pola nieobowiązkowe, ale ich wypełnienie przyspieszy zwrot świadczenia

Pliki do pobrania i wydruku:
Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość (zwrot)

ZAŁĄCZNIK NR 2

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności została opracowana w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy www.eyeforfashion.pl, zwanym dalej „Sklepem Internetowym” jest „P and V” Sp. z o.o., ul. Kard. A. Kakowskiego  14/33, 04-042  Warszawa, NIP: 532 15 59 357, REGON: 012801624, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 132896.

WYMÓG PODANIA I KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe kupujących:
  a. nazwisko i imię,
  b. adres zamieszkania,
  c. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
  d. adres poczty elektronicznej,
  e. numer telefonu.
 2. Podanie danych osobowych określonych w pkt 2 nie jest wymogiem ustawowym i jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia z Administratorem umowy sprzedaży, zwanej dalej „Umową”. Jeżeli kupujący nie poda tych danych, wówczas nie dojdzie do zawarcia Umowy.
 3. W czasie obowiązywania Umowy, Administrator może wejść w posiadanie innych danych kupującego, np. numeru IP, którym posługuje się kupujący lub dot. korzystania przez kupującego z określonej sieci teleinformatycznej, oprogramowania lub urządzeń końcowych, jak również sposobu korzystania z witryny internetowej Administratora.
   

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza dane osobowe kupujących w następujących celach:
  a. zawarcie i wykonanie łączącej strony Umowy, w szczególności zapewnienie należytej jakości usług i rozpatrywanie reklamacji,
  b. wypełnienie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w szczególności wystawianie i przechowywanie faktur oraz innych dokumentów księgowych,
  c. dochodzenie roszczeń i obrona przeciwko nim,
  d. wykrywanie i zapobieganie nadużyciom,
  e. marketing bezpośredni,
  f. tworzenie analiz i statystyk, na potrzeby własne Administratora, w szczególności raportowanie, badania marketingowe i rynkowe, planowanie rozwoju usług, badanie preferencji i zachowań kupujących, na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora,
  g. określonych w pkt 5e i f po ustaniu Umowy - za zgodą kupującego,
  h. przekazania osobom trzecim - za zgodą kupującego, w zakresie i celu objętym tą zgodą.
   

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych kupujących w celu określonym:
  a. w pkt 5a - stanowi art. 6 ust. 1 b RODO (wykonanie Umowy),
  b. w pkt 5b - stanowi art. 6 ust. 1 c RODO (obowiązek prawny),
  c. w pkt 5c-f - stanowi art. 6 ust. 1 f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora),
  d. w pkt 5g i h - stanowi art. 6 ust. 1 a RODO (zgoda kupującego).
   

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator będzie przechowywał dane osobowe przetwarzane w celu określonym:
  a. w pkt 5a - przez czas trwania Umowy i rozliczeń po jej zakończeniu,
  b. w pkt 5b - przez czas, w którym nakazują to Administratorowi przepisy prawa,
  c. w pkt 5c i d - do momentu przedawnienia się roszczeń wynikających z Umowy,
  d. w pkt 5e i f - przez czas trwania Umowy,
  e. w pkt 5g i h - do momentu odwołania zgody przez kupującego.

 2. Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną Administrator może przetwarzać tylko te dane osobowe usługobiorców, które są:
  a. niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,
  b. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora - za zgodą usługobiorcy,
  c. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi,
  d. dopuszczone do przetwarzania na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub umowy.
   

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator nie przekazuje danych osobowych kupujących osobom trzecim, chyba że uzyska na to uprzednią, wyraźną zgodę kupującego lub jeżeli prawo lub obowiązek przekazania tych danych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Administrator powierza dane osobowe kupujących następującym podmiotom przetwarzającym:
  a. świadczącym w imieniu Administratora usługi marketingowe i reklamowe,
  b. obsługującym systemy teleinformatyczne Administratora,
  c. świadczącym Administratorowi usługi pocztowe, kurierskie, płatnicze, audytorskie, pomoc prawną i księgową.
   

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

 1. Dane osobowe kupujących nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
   

PRAWA KUPUJĄCYCH

 1. Kupującemu przysługują następujące uprawnienia:
  a. prawo żądania dostępu do swoich danych tj. uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe go dotyczące,
  b. prawo do sprostowania danych tj. żądania sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe,
  c. prawo żądania usunięcia jego danych osobowych,
  d. prawo żądania ograniczenia jego danych osobowych,
  e. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  f. prawo do przenoszenia danych.

 2. Zakres każdego z uprawnień określonych w pkt 12 oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 3. Kupujący może skorzystać z uprawnień określonych w pkt 12, kontaktując się z Administratorem pisemnie lub wysyłając wniosek na adres poczty elektronicznej podany w pkt 1.
   

PRAWO COFNIĘCIA ZGODY

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych kupującego odbywa się na podstawie jego zgody, kupujący ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem.
   

PROFILOWANIE

 1. W celach określonych w pkt 5c-f Administrator może dokonywać zautomatyzowanej analizy danych kupujących i opracowania przewidywań na temat ich preferencji lub przyszłych zachowań. Profilowanie może w szczególności służyć do analiz i prognoz osobistych preferencji lub zainteresowań kupujących. Takie działanie Administratora nie będzie wywoływało w stosunku do kupujących żadnych skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wpływało na ich sytuację.
   

PLIKI COOKIES

 1. W celach określonych w pkt 5c-f Administrator może stosować tzw. pliki cookies. Są to małe pliki tekstowe, umieszczane na urządzeniu końcowym kupującego, w oparciu o które gromadzone są informacje, które pozwalają w szczególności zidentyfikować urządzenie końcowe kupującego, jego numer IP i stosowaną przez kupującego przeglądarkę.
 2. Kupujący może tak ustawić swoją przeglądarkę, dzięki odpowiednim, dostępnym w niej opcjom, aby wyłączyć automatyczną instalację cookies, uniemożliwić ich stosowanie lub usunąć je ze swojego urządzenia końcowego. Procedura obsługi plików cookies różni się w zależności od używanej przeglądarki.
 3. Pliki cookies dzielą się na:
  a. tymczasowe (sesyjne) - pliki tymczasowo znajdujące się w pamięci przeglądarki, które pozostają w niej do momentu zakończenia sesji,
  b. stałe - pliki pozostające w pamięci przeglądarki tak długo, jak pozwalają na to wybrane przez kupującego ustawienia przeglądarki,
  c. własne - pliki zarządzane przez Administratora,
  d. zewnętrzne - pliki zarządzane przez osoby trzecie,
  e. konfiguracyjne - pliki związane z poruszaniem się po stronach serwisu internetowego Administratora, zwanego dalej „Serwisem” i zapewniające prawidłową po nim nawigację. Pozwalają w szczególności śledzić wybory dokonane przez kupującego (wybór języka, rozmiar używanej czcionki), rozpoznać komputer lub urządzenie mobilne, z którego korzysta kupujący i zarządzać sesją przeglądania,
  f. niezbędne - pliki, bez których korzystanie z Serwisu jest niemożliwe,
  g. analityczne - pliki wykorzystywane w celach statystycznych i analitycznych,
  h. reklamowe - pliki wykorzystywane w celach reklamowych np. w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam.
 4. W Serwisie stosowane są pliki cookies wymienione w Załączniku nr 3.
    

SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

 1. Kupujący ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.
   

ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH KUPUJĄCYCH

 1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, mające na celu ochronę danych osobowych kupujących przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Prawa dostępu do danych osobowych kupujących zostały w restrykcyjny sposób ograniczone tak, aby informacje te nie znalazły się w rękach osób nieuprawnionych.

 

ZAŁĄCZNIK NR 3
WYKAZ COOKIES 

eyeforfashion.pl  – cookies własne

Nazwa
Typ
rodzaj
Dane które gromadzi
Funkcje
ci_session
Stałe
Konfiguracyjne
Adres IP, losowy unikalny identyfikator przeglądarki, identyfikator wersji przeglądarki
Umożliwia prawidłowe działanie serwisu
popup
Stałe
Konfiguracyjne
Suma kontrolna
Informacja czy zostało wyświetlone okienko zapisu na newsletter
modalNlHistory
Stałe
Konfiguracyjne
Suma kontrolna
Informacja o tym czy użytkownik zamknął okno z zachętą na zapis do NL
cookie
Stałe
Konfiguracyjne
Wartość numeryczna
Informacja czy zostało wyświetlone okienko z informacją o ciasteczkach
 
 
eyeforfashion_session
Stałe

 
Konfiguracyjne
Zawiera informacji o adresie IP, typie przeglądarki, czas ostatniej aktywności i unikalny kod sesji
Zapisanie informacji o trwającej sesji
cookiePolicyAccept
Stałe
Konfiguracyjne
zapisuje tylko wartość true gdy ktoś kliknie w cookieBar (akceptacja polityki cookie)
Zapis informacji czy ktoś kliknął w cookieBar
 

eyeforfashion.pl – cookies zewnętrzne:

Nazwa
Typ
Rodzaj
Źródło
Zasady stosowania
__lc_vv
Sesja
Marketingowy
livechatinc.com
Wersja LiveChat (zastosowanie wewnętrzne).
__livechat_lastvisit
Stałe
Marketingowy
livechatinc.com
Sprawdza ostatnią wizytę użytkownika.
__livechat
Stałe
Marketingowy
livechatinc.com
Zawiera informacje o odwiedzających Twoją witrynę.
main_window_timestamp_0
Sesja
Marketingowy
livechatinc.com
Synchronizuje komunikację między otwartymi oknami czatu.
main_window_timestamp
Sesja
Marketingowy
livechatinc.com
Synchronizuje komunikację między otwartymi oknami czatu.
message_text
Sesja
Marketingowy
livechatinc.com
Zachowuje tekst zapisany w polu tekstowym.
notification[status_ping]
Sesja
Marketingowy
livechatinc.com
Plik cookie czatu na żywo.
recent_window
Sesja
Marketingowy
livechatinc.com
Informuje o ostatniej stronie, na której był użytkownik.
__lc.visitor_id.*
Stałe
Marketingowy
livechatinc.com
Ta nazwa pliku cookie jest powiązana z oprogramowaniem dostarczonym przez LiveChat Inc., które pozwala właścicielom witryn na rozmowę z odwiedzającymi na swojej stronie. Źródłem nazwy pliku cookie jest __lc.visitor_id. a następnie unikalny siedmiocyfrowy numer, który jest identyfikatorem odwiedzającego. Plik cookie pozwoli aplikacji rozpoznać powracającego użytkownika do witryny.
lc_sso*
Stałe
Marketingowy
livechatinc.com
Plik cookie czatu na żywo.
lc_window_state
Sesja
Konfiguracyjne
livechatinc.com
Sprawdza stan okna rozmowy (zminimalizowany / zmaksymalizowany).
IfPageOpened
Stałe
Konfiguracyjne
leadreactor.io
Plik cookie do wyświetlenia widżetu szybkiego kontaktu na żywo
widgetShowed
Stałe
Konfiguracyjne
leadreactor.io
Plik cookie do wyświetlenia widżetu szybkiego kontaktu na żywo
__utma
Stałe
Analityczny
Google Analytics
Plik używany jest do rozróżniania użytkowników i sesji. Plik odświeża się za każdym razem, gdy dane wysyłane są do Google  Analytics.
__utmb
Stałe
Analityczny
Google Analytics
Plik używany jest do ustalania nowych użytkowników i sesji. Plik odświeża się za każdym razem, gdy dane wysyłane są do Google  Analytics.
__utmc
Sesja
Analityczny
Google Analytics
Plik używany jest do ustalania, czy użytkownik wykonał nową sesję/wizytę. Plik nie jest używany w ga.js.
__utmt
Stałe
Analityczny
Google Analytics
Plik używany jest do kontrolowania liczby odpytań przeglądarki użytkownika do serwera.
__utmz
Stałe
Analityczny
Google Analytics
Plik przechowuje informację o źródle lub kampanii, dzięki której użytkownik trafił na stronę.
_gat_gtag_UA_*
Stałe
Analityczny
Google Analytics
Plik używany jest do kontrolowania liczby odpytań przeglądarki użytkownika do serwera.
_ga
Stałe
Analityczny
Google Analytics
Plik używany jest do rozróżniania użytkowników.
_gid
Stałe
Analityczny
Google Analytics
Plik używany jest do rozróżniania użytkowników.
_hjIncludedInSample
Sesja
Analityczny
www.hotjar.com
Plik zbiera informację o tym, czy użytkownik jest dołączony do próbki, która służy do generowania lejków sprzedażowych.
zttpvc
Stałe
Analityczny
ad.zanox.com
Set when you see an advertisement. Stores an ID for the website that shows the advertisement and the time you saw the advertisement.
ztvc
Stałe
Analityczny
www.zanox-affiliate.de
Cookie expires at the end of the session when you close your browser*.

*(depending on the browser)

Example: 5C331993S2271596517536436224T
zptpvc
Stałe
Analityczny
www.zanox-affiliate.de
Set when you see an advertisement. Stores an ID for the website that showed the advertisement and the time you saw the advertisement.
zpvc
Stałe
Analityczny
www.zanox-affiliate.de
Cookie expires after a maximum of 90 days.
ztcc
Stałe
Analityczny
www.zanox-affiliate.de
Set when you click on one of our links. Stores IDs for referring website, advertisement on which you clicked, group of advertisements to which the advertisement belongs, time you clicked on it, ID for the type of advertisement and any reference the referring site adds to the click.

 

Cookie expires at the end of the session when you close your browser*.

*(depending on the browser)

Example: 5C331993S2271596517536436224T
zcc
Stałe
Analityczny
www.zanox-affiliate.de
Set when you click on one of our links. Stores IDs for referring website, advertisements on which you clicked, group of advertisements to which the advertisement belongs, time you clicked on it, ID for the type of advertisement and any reference the referring site adds to the click.

 

Expires after a maximum of one year. For the correct allocation of the success of an advertising material and the corresponding billing services, clicks are taken into consideration for a maximum of 90 days.

 

Example: 5C331993S2271596517536436224T
bId
Stałe
Analityczny
awin1.com
Sets a browser-specific ID to identify a new click on the same browser. Cookie expires after one year.
aw
Stałe
Analityczny
awin1.com
(The cookie name will be different for each Advertiser, but will be the letters 'aw' followed by an id to represent the Advertiser, e.g. aw1001)

Set when you click on one of our links. Stores IDs for referring website, advertisement on which you clicked, group of advertisements to which the advertisement belongs, time you clicked on it, ID for the type of advertisement, ID for the product and any reference the referring site adds to the click.

 

Expiry varies depending on the Advertiser and the referring website, but typically will be 30 days.
AWSESS
Stałe
Analityczny
awin1.com
Set when you see an advertisement and used to help us make sure we don't keep showing you the same advertisement.

An ID for the advertisement you have seen.

Expires at the end of the session, when you close your browser.
awpv
Stałe
Analityczny
awin1.com
(The cookie name will be different for each Advertiser, but will be the letters 'awpv' followed by an id to represent the Advertiser, e.g. awpv1001)

Set when you see an advertisement. Stores an ID for the website that showed the advertisement and the time you saw the advertisement.

 

Expiry varies depending on the Advertiser, but is typically 24 hours.

Set when you click on one of our links. Stores IDs for referring website, advertisement on which you clicked, group of advertisements to which the advertisement belongs, time you clicked on it, ID for the type of advertisement, ID for the product and any reference the referring site adds to the click.

 

Expiry varies depending on the Advertiser and the referring website, but typically will be 30 days.
_aw_m_
Stałe
Analityczny
awin1.com
(The cookie name will be different for each Advertiser, but will be the characters '_aw_m_' followed by an id to represent the Advertiser, e.g. _aw_m_1001)

Set when you click on one of our links. Stores IDs for referring website, advertisement on which you clicked, group of advertisement s to which the advertisement belongs, time you clicked on it, ID for the type of advertisement, ID for the product and any reference the referring site adds to the click.

 

Expiry varies depending on the Advertiser and the referring website, but typically will be 30 days.
zpsc
Stałe
Analityczny
zanox.com
Identifies the logged in user when navigating in the user interface. Cookie expires after one year.
ztsc
Stałe
Analityczny
zanox.com
Identifies the logged in user when navigating in the user interface. Cookie expires when the browser is closed.
zxlc
Stałe
Analityczny
zanox.com
Records the language settings of the logged in user during his session. Cookie expires after one year.
AWINSESSID, DARWINSESSIONID
Stałe
Analityczny
ui.awin.com

*.awin.com

*.zanox.com
Set when you log in to our website, used to keep you logged in. Stores a unique id for your current session and expires when you close your browser.
darwinLocale
Stałe
Analityczny
marketplace.zanox.com
Used to store your language and other localisation preferences in a string that represents your region and language, i.e. en_GB. Cookie expires after one year.
serialised_adspace
Stałe
Analityczny
marketplace.zanox.com
Stores the user-selected ad space ID and expires when you close your browser.
JSESSIONID
Stałe
Analityczny
zanox.com advertiser.zanox.com

*.zanox.com

publisher.zanox.com
Detects a logged-in user during his session in the UI and expires when you close your browser.
darwinLocale
Stałe
Analityczny
marketplace.zanox.com
Records the chosen language settings of the user.
zx_advertiser_stats_report_type
Stałe
Analityczny
advertiser.zanox.com
Records the preferred reporting settings of the user.
*
Stałe
Analityczny
publisher.zanox.com
Technical Session Cookie for load balancing purposes, expires at the end of the session when you close your browser.
name of the cookie may vary, depending on the connection
Stałe
Analityczny
publisher.zanox.com
Technical Session Cookie for load balancing purposes, expires at the end of the session when you close your browser.
wiki_sw_session
Stałe
Analityczny
*.awin.com
Used to authenticate users of the Affiliate Window wiki. Stores a unique ID for your current session. Expires after 30 days.
wiki_sw_Token
Stałe
Analityczny
awin.com
Used to authenticate users of the Affiliate Window wiki. Stores a unique ID for your current session. Expires after 30 days.
wiki_sw_UserID
Stałe
Analityczny
wiki.awin.com
Used to authenticate users of the Affiliate Window wiki. Stores a unique ID for your current session. Expires after 30 days.
wiki_sw_LoggedOut
Stałe
Analityczny
wiki.awin.com
Used to authenticate users of the Affiliate Window wiki. Stores a unique ID for your current session. Expires after 30 days.
wiki_sw_UserName
Stałe
Analityczny
wiki.awin.com
Stores the username, expires after 30 days.
sessionRedirect
Stałe
Analityczny
ui.awin.com
Stores last visited URL before session expiration to redirect you back to it at your next login.
lastAwinMerchantVisited
Stałe
Analityczny
ui.awin.com
Stores the ID of the last visited Advertiser/Merchant. Expires at the end of the session, when you close your browser.
exponea
Stałe
Analityczny
Exponea.com
Process the following data for the purposes of website’s personalization, browsing experience optimalisation, analyzing your website’s behavior and delivering relevant offers. Browser/device/OS information; and browsing behavior (page loads, product views, catefory views, adding items to carts, purchases)


Amazon Web Services Inc. P.O. Box 81226 Seattle, WA 98108-1226 Amazon Web Services
Message Systems Inc. 9130 Guilford Road Columbia Columbia, MD
21046
SparkPost
Vercom S.A. ul. Baraniaka 88 61-131 Poznań, Polska EmailLabs
ComVision Sp. z o.o. ul. Toszecka 101 Gliwice 44-100 , Polska SMS API
FullContact Inc. 1755 Blake Street Suite 450
Denver, Colorado 80202
FullContact API
Facebook Ads Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland
Reklama
Google Ads Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon
House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Reklama
Google Analytics Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon
House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Analityka
Google Optimize Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon
House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Analityka
Cux.io Lohmühlenstraße 65 12435 Berlin, Germany Analityka
Senuto Inc. Senuto Inc. Burlingame Ave Suite 9
Burlingame, CA 94010
Analityka
Snap Inc. 2772 Donald Douglas Loop N, Santa
Monica, CA 90405, USA
Reklama
Nethansa Sp. z o.o. Armii Krajowej 116/19 81-824 Sopot, Polska Analityka
Nethansa GmbH Schellingstr. 109a 80798 München,
Germany
Analityka
Stripe Inc. 510 Townsend Street San Francisco, CA
94103 Attention: Stripe Legal
Payment processing platform

 

shopping_basket Mój koszyk
favorite_border Ulubione